Հանրային առողջապահության ծրագիր

ԲՀՀՀ-ի Հանրային առողջապահության ծրագրի ընդհանուր մոտեցումն է բարձրացնել բնակչության և խոցելի խմբերի իրազեկվածությունը հանրային առողջապահական խնդիրների վերաբերյալ, զարգացնել հաստատությունների և ՀԿ-ների կարողությունը, աջակցել բազմաթիվ շահագրգիռ խմբերին՝ մշակելու ապացույցների վրա հիմնված առողջապահական քաղաքականություն և ջատագովելու նրա գործնական կիրառումը: Հիմնադրամի նպատակն է հոգեկան առողջության, վնասի նվազեցման, պալիատիվ խնամքի և իրավունք և առողջապահություն ծրագրերի շրջանակներում խթանելու խոցելի բնակչության և հատուկ խմբերի սոցիալական ներառումը, մարդու իրավունքները և արդարադատությունը: