Տեղեկատվություն ծրագիր

Տեղեկատվություն ծրագրի նպատակն է նպաստել տեղեկատվական հասարակության և գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսություն կայացմանը՝ ապահովելով էլեկտրոնային և տպագիր տեղեկատվության հասանելիությունը, ընդլայնելով տեղեկատվության հոսքերը և փոխանակումը, ներդնելով կրթական նոր մեթոդներ, խրախուսելով ցկյանս ուսումնառությունը և հեռահար ուսուցումը, արդիականացնելով գրադարանները, և ներդնելով ու կիրարկելով տեղեկատվական ու հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտին առնչվող միջազգային ստանդարտներին համապատասխան իրավակարգավորումները: